Hasičský a záchranný zbor plní široké spektrum úloh v oblasti požiarnej ochrany a záchrany:

  • Vykonáva funkcie štátnej správy v oblasti ochrany pred požiarmi, vrátane dohľadu nad požiarnymi situáciami a plnenia požiadaviek technickej bezpečnosti.
  • Poskytuje pomoc pri hasení požiarov, zabezpečuje záchranné práce počas havárií, živelných katastrof a iných mimoriadnych udalostí, a chráni životné prostredie.
  • Zabezpečuje ochranu ľudských životov a majetku fyzických a právnických osôb.
  • Aktívne sa angažuje v núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér.
  • Zabezpečuje dodržiavanie technických noriem a dohľad nad požiarnou bezpečnosťou pri posudzovaní zhody a dohľadu nad výrobkami.
  • Podieľa sa na výchovno-vzdelávacej činnosti v oblasti požiarnej ochrany a prevencie.
  • Zabezpečuje materiálne vybavenie a technickú podporu pre vykonávanie svojich úloh.

Okrem toho, Hasičský a záchranný zbor aktívne spolupracuje s rôznymi inštitúciami a občianskymi organizáciami na úrovni štátu aj medzinárodnej. V medzinárodnom kontexte poskytuje pomoc iným krajinám v súlade s platnými medzinárodnými dohodami, ktoré zaväzujú Slovenskú republiku.

Hasičský a záchranný zbor sa podieľa na vykonávaní úloh v oblasti poskytovania predlekárskej pomoci a odsunu zranených a chorých, hlavne pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Okrem toho zabezpečuje núdzové zásobovanie a ubytovanie obyvateľstva a poskytuje humanitárnu pomoc. Zaoberá sa aj likvidáciou ohnísk nákaz zvierat, integrovaným záchranným systémom, civilnou ochranou a pripravenosťou na obranu štátu. Ďalej sa podieľa na vedecko-technickom rozvoji v oblasti ochrany pred požiarmi. Pri plnení svojich úloh spolupracuje s štátnymi orgánmi, samosprávnymi orgánmi, právnickými a občianskymi subjektmi a jednotlivcami.

Hasičský a záchranný zbor tiež spolupracuje s príslušnými orgánmi iných štátov a medzinárodnými organizáciami v riešení otázok týkajúcich sa ochrany pred požiarmi. Pomoc iným štátom poskytuje podľa medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovensko zaviazané.

Zloženie Hasičského a záchranného zboru zahŕňa prezídium, 8 krajských riaditeľstiev, 51 okresných riaditeľstiev a Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Bratislavy. Okrem toho má 6 zariadení a pracovísk.

Kontakt: info@hazz.sk